Pracujesz w Niemczech , warto dołaczyć do związków zawodowych.

Pracujesz w Niemczech , warto dołaczyć do związków zawodowych.

 

Każdy, kto pracuje w Niemczech, powinien rozważyć przystąpienie do związku.

Dlaczego ?

Osiedlenie się w nowej pracy może być trudne – a nawet trudniejsze, jeśli przebywasz w nowym kraju, w którym mniej znasz swoich praw jako pracownika (lub freelancera) dlatego dołączenie do związku może być pomocne.

 

Co to są związki zawodowe?

Związki zawodowe to grupy, które dążą do ochrony praw pracowników i lobbują na rzecz uczciwych warunków pracy i poprawy wynagrodzeń.

W Niemczech mają historię sięgającą rewolucji niemieckiej w 1848 r. Związki wciąż odgrywają ważną rolę w społeczeństwie niemieckim. Mają także silny wpływ na poziomie politycznym, chociaż wraz ze spadkiem liczby członków nie mają oni obecnie tak dużej władzy.

Największą organizacją jest Niemiecka Konfederacja Związków Zawodowych (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB), która jest parasolowym stowarzyszeniem ośmiu pojedynczych związków zawodowych, w tym potężnej IG Metall i Verdi.

Związki zawodowe oferują swoim członkom różnorodne usługi, takie jak przegląd umów o pracę i inne wsparcie prawne. Zazwyczaj koncentrują się na określonym zawodzie lub branży, na przykład GEW (Niemiecki Związek Edukacyjny), który wspiera nauczycieli w szkołach, na uniwersytetach i przedszkolach.

Jednym z największych współczesnych kamieni milowych osiągniętych w niedawnej przeszłości dzięki presji związków jest wprowadzenie minimalnej płacy w Niemczech, która wynosi 9,19 € za godzinę.

Związki zawodowe negocjują również umowy z władzami państwowymi dotyczące warunków zatrudnienia ich członków, które często mogą stanowić większość siły roboczej w sektorze – więc spory przemysłowe mogą stać się szeroko zakrojone i poważne.

 

Członkostwo w związkach zawodowych może przynieść wiele korzyści, zwłaszcza w kwestiach prawnych.

Członkowie otrzymują bezpłatną poradę prawną i reprezentację prawnika w kwestiach związanych z prawem pracy (na przykład dotyczących wynagrodzenia, urlopu, urlopu rodzicielskiego lub zwolnienia).

Mogą również doradzać w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i funduszy opieki długoterminowej, ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, ubezpieczenia emerytalnego (choroby, wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy).

Pamiętaj, że musisz być członkiem związku przez trzy miesiące, zanim będziesz mieć prawo do bezpłatnej porady prawnej i zastępstwa prawnego.

Układy zbiorowe

Negocjują również umowy z władzami państwowymi dotyczące warunków zatrudnienia ich członków. W Niemczech są to tak zwane układy zbiorowe (Tarifverträge). Jest to umowa zawarta między związkiem zawodowym a stowarzyszeniem pracodawców lub indywidualnym pracodawcą. Ponadto układy zbiorowe zawierają również przepisy dotyczące przerw, okresów próbnych, okresów wypowiedzenia i terminów egzekwowania praw.

Układ zbiorowy dotyczy Ciebie, jeśli jesteś członkiem związku zawodowego, który zawarł umowę, a pracodawca jest związany umową. Na początku tego roku rundy rokowań zbiorowych odbywały się w niemieckim sektorze publicznym i doprowadziły do ​​strajków, ponieważ związki domagały się lepszych wynagrodzeń i warunków.

Ile osób jest członkami związków w Niemczech?

Według danych tylko około jedna piąta pracowników w Niemczech to członkowie związków, około 7,4 miliona osób. Zdecydowana większość członków związku należy do związku w ramach głównej konfederacji związkowej, DGB.

Ostatnie badania wykazały, że liczba osób należących do związków gwałtownie spadła od wczesnych lat 90. XX wieku, częściowo ze względu na spadek zatrudnienia w przemyśle we wschodnich Niemczech po zjednoczeniu.

Najnowsze statystyki za 2018 r. Pokazały, że w ośmiu członkach związku DGB było prawie sześć milionów związkowców. Ogólnie miesięczna opłata wynosi 1% średniego miesięcznego dochodu brutto. Istnieje jednak zniżka dla studentów, emerytów i osób poszukujących pracy, którzy płacą niższe opłaty. Zniżki te są obliczane w różny sposób w zależności od danego związku zawodowego, więc pamiętaj, aby sprawdzić, kiedy pytasz.

Co to jest rada zakładowa?

W Niemczech związki zawodowe nie mają oddziałów w miejscu pracy. Zamiast tego rady zakładowe (Betriebsräte) są najważniejszymi punktami kontaktowymi dotyczącymi problemów w miejscu pracy. Rady zakładowe ściśle współpracują również ze związkami zawodowymi.

Rada pracowników reprezentuje interesy pracowników organizacji. Sprawdza, czy pracodawca przestrzega przepisów, a także pilnuje przepisów BHP, układów zbiorowych i porozumień na poziomie organizacji. Rada zakładowa ma również na celu promowanie równego traktowania pracowników i integracji pracowników zagranicznych.

Jeśli w Twojej organizacji nie ma rady zakładowej, możesz ją założyć.

Więcej informacji na temat różnych związków w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej www.Arbeitsrechte.de

Agnieszka W

 

12 września 2019

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*